پایگاه های اطلاعاتی > ScienceDirect & Scopus

پایگاه های اطلاعاتی ScienceDirect و Scopus با آدرس مستقیم نیز قابل دسترس هستند


www.sciencedirect.com


www.scopus.com

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند