کتابخانه کشاورزی

کتابخانه کشاورزی


کتابخانه دانشکده کشاورزی : مجموعه این کتابخانه متشکل از  ۶۲۴۹ عنوان کتاب فارسی و ۴۵۱۴ عنوان کتاب لاتین که مجموعا  ۱۰۷۶۳عنوان و۲۱۷۶۲ نسخه در موضوعات کلیه رشته های مهندسی کشاورزی و گرایش­های مربوط به آن می باشد، که در دانشکده کشاورزی واقع گردیده و مورد استفاده دانشجویان این دانشکده و سایر دانشجویان دانشگاه می باشد و تحت نظرمعاون پژوهش و فناوری  دانشکده اداره می شود