دفتر کتابخانه: 38380662(081)

فکس: 38380662(081)

صندوق پستی : 6517838695

نشانی الکترونیکی:     lib_dean@basu.ac.ir