برنامه راهبردی دانشگاه
دانشگاه بوعلی سینا از سال 1386با اعتقاد به هدفمند نمودن فعالیتهای آینده خود اقدام به تدوین چشم انداز بیست ساله نموده اسـت تا بتواند اولاً آینده اش را از قبل و به صورت هدفمند معین سازد، ثانیاً بر آن اساس حرکت خود را ساماندهی نماید، ثالثاً منابع و امکانـات خود را برای رشد و تعالی به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده فراهم آورده، افزایش داده و جذب و صرف نماید.
بر این اساس ضمن بررسی اطلاعات 30ساله دانشگاه و شرایط موجود، چشم انداز آیندة بیست سالۀدانشگاه با محوریت تبـدیل شـدن بـه یکی از هشت دانشگاه جامع برتر کشور ضمن حفظ قوت های موجود تدوین گردیده است. در این راسـتا چشـمانـداز علـم، فنـاوری و نـوآوری جمهوری اسلامی ایران در افق 1404هـ.ش و نیز محورهای برنامه پنجم توسعۀ کشور در امور علمی و فناوری مد نظر قرار گرفته است.
 

متن سند راهبرد دانشگاه را از اینجا بگیرید.