سرقت ادبی علمی (پلاجیاریزم) چیست؟ (Plagiarism)

سرقت ادبی (پلاجیاریزم)، به عبارت ساده، یعنی اینکه آثار یا ایده های دیگران را به عنوان آثار یا ایده های خود معرفی کنیم. اگر عبارات یا ایده هایی را از یک منبع اصلی برداشت کرده و منبع را به درستی ذکر نکنیم، در حقیقت مرتکب سرقت ادبی شده و قوانین کپی رایت را نقض کرده ایم. امروزه کپی past کردن مطالب به عنوان نمادی از وقوع سرقت ادبی به شمار می آید.

 

نرم‌افزارهایی که متنی را از کاربر دریافت کنند و به منظور بررسی مشابهت، آن متن را با پایگاهی از متون مقایسه کنند، به نام «نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب» می‌شناسیم. بسته به اهدافی که این نرم‌افزارها دارند، می‌توانند با افزودن امکانات جانبی کاملاً به یک «نرم‌افزار کشف تقلب» تبدیل شوند. تجربه‌های موفقی از مشابهت‌یابی متون به‌ویژه به خط لاتین در جهان به چشم می‌خورد.

 

برای دستیابی به نرم افزار مشابهت یاب برای متون لاتین، در دانشگاه بوعلی سینا از این دو آدرس استفاده کنید:

آدرس 1

آدرس 2