دکتر بهداد شدیدی
رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

رشته تحصیلی: مکانیک ماشینهای کشاورزی
مرتبه علمی: استادیار

رایانامه: b.shadidi@basu.ac.ir

صفحه شخصیی