مدیریت


دکتر بهداد شدیدی
- رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد -
تحصیلات : دکتری بیوسیستم

ایمیل : ایمیل b.shadidi@basu.ac.ir:

تلفن : ۳۸۳۸۰۶۶۲ (۰۸۱)


داخلی : 383