نمایشگر یک مطلب

 

                           http://library.basu.ac.ir/getattachment/43431ab3-3a35-474c-80fc-69ddf96321c6/حمید-زارع-ابیانه.aspx                                        

رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

 حمید زارع ابیانه
تحصیلات:  دکتری کشاورزی
ایمیل  zare@basu.ac.ir :  
تلفن:  38380662 (081)
تلفن داخلی:  381