بر پایه آیین‌نامه شماره  ١٩۵٩٢٩و تاریخ 1395/6/9، کاربرد همانندجو پیش از تصویب پیشنهاده و همچنین دفاع از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، یا موسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی، یا فناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری الزامی است.

برای کاربست این سامانه، کتابخانه مرکزی دانشگاه بوعلی سینا، اعتبار این سایت را خریداری کرده وطبق صلاحدید دانشگاه تمامی مدیران گروه در رشته های مختلف دانشگاه  به عضویت این سامانه درآمده و شناسه و پسورد در باکس ایمیل دانشگاهی خود دریافت کرده اند. از این پس می‌توانند بصورت رایگان، بعد از ورود به سامانه، پایان نامه های دانشجویان خود را بارگذاری و نتیجه همانندجویی را در کوتاه‌ترین زمان دریافت کنند. 

 با استفاده از این آدرس می توانید وارد سایت همانند جو شوید