نمایشگر یک مطلب

بر پایه آیین‌نامه شماره  ١٩۵٩٢٩و تاریخ 1395/6/9، کاربرد همانندجو پیش از تصویب پیشنهاده و همچنین دفاع از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، یا موسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی، یا فناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری الزامی است.

برای کاربست این سامانه، کتابخانه مرکزی دانشگاه بوعلی اعتبار این سایت را خریداری کرده و اساتید گرامی دانشگاه بوعلی سینا  با معرفی کتابخانه مرکزی  به عضویت این سامانه درآمده اند و از این پس می‌توانند بصورت رایگان، پعد از ورود به سامانه، نوشته‌های دانشجویان خود را بارگذاری و نتیجه همانندجویی را در کوتاه‌ترین زمان دریافت کنند. افزون بر این، استادان می‌توانند دانشجویان خود را به این سامانه معرفی کنند و نتیجه همانندجویی مدارکی را که آنها بارگذاری می‌کنند، ببینند.

اساتید محترم با استفاده از این آدرس می توانند وارد سایت همانند جو شوند