کارکنان


ژاله سلیمی فر
- معاونت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد -
تحصیلات : دکترای تخصصی

ایمیل : mailto:Zhsalimifar@gmail.com

تلفن : 31401471


داخلی : 1471
اعظم صائب نجار
- واحد فهرست نویسی ،کارشناس مسئول کتابداری -
تحصیلات : کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

ایمیل : mailto:a.saeb563@basu.ac.ir

تلفن : 31401476


داخلی : 1476
رویا کرمی
- واحد فهرست نویسی ،کارشناس مسئول کتابداری -
تحصیلات : کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

ایمیل : r.karami@ basic.ac.ir

تلفن : 31401476


داخلی : 1476
مریم بیات
- بخش آماده سازی ، کارشناس -
تحصیلات : کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات

ایمیل : mailto:bayat.maryam1386@gmail.com

تلفن : 31401472


داخلی : 1472
حسین نوروزی
- بخش سفارشات کارشناس -
تحصیلات : کارشناس حسابداری

ایمیل :

تلفن : 314011473


داخلی : 1473
مجتبی خداویسی
- مرکز انفورماتیک ، کارشناس مسئول کتابخانه دیجیتال -
تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات

ایمیل : m.khodaveicim@gmail.com

تلفن : 31401472


داخلی : 1472
شکوفه سیف همدان
- کتابخانه مرکزی کارشناس مسئول کتابداری -
تحصیلات : کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

ایمیل :

تلفن : 31401480


داخلی : 1480
مریم السادات حسینی
- کتابخانه مرکزی کارشناس -
تحصیلات : کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

ایمیل :

تلفن : 31401480


داخلی : 1480
معصومه لطیفی
- کتابخانه مرکزی کارشناس مسئول کتابداری -
تحصیلات : کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

ایمیل :

تلفن : 31401480


داخلی : 1480
لیلا پهناور
- کتابخانه علوم کارشناس مسئول کتابداری -
تحصیلات : کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

ایمیل : mailto:L.pahnavar@basu.ac.ir

تلفن : 31401478


داخلی : 1478
فائزه نداف
- کتابخانه ادبیات کارشناس -
تحصیلات : کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

ایمیل :

تلفن : 31402822


داخلی : 2822
کبری هدایت پوریانی
- کتابخانه ادبیات کارشناس مسئول کتابداری -
تحصیلات : کارشناسی حسابداری

ایمیل :

تلفن : 31402822


داخلی : 2822
احمد محمدی اکمل
- کتابخانه اقتصاد کارشناس مسئول کتابداری -
تحصیلات : دکتری ادبیات عرب

ایمیل :

تلفن : 31401825


داخلی : 1825
لیلا نائینی
- کتابخانه اقتصاد کارشناس کتابداری -
تحصیلات : کارشناس حسابداری

ایمیل : Leila.132y@gmail.com

تلفن : 31401826


داخلی : 1826
محبوبه وزیری
- کتابخانه مهندسی کارشناس مسئول کتابداری -
تحصیلات : کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

ایمیل :

تلفن : 31402051


داخلی : 2051
زهرا منتظرالقائم
- کتابخانه کشاورزی کارشناس مسئول کتابداری -
تحصیلات : کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی

ایمیل :

تلفن : 31403706


داخلی : 3706
فاطمه شیرزاده
- کتابخانه کشاورزی کارشناس -
تحصیلات : کاردانی

ایمیل :

تلفن : 31403706


داخلی : 3706
صفورا فرزادنیا
- کتابخانه هنر و معماری کارشناس مسئول کتابداری -
تحصیلات : کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
لیلا نائینی فرد
- کتابخانه هنر و معماری کارشناس -
تحصیلات : کارشناسی معماری

ایمیل :

تلفن :


داخلی :