کارکنان


ژاله سلیمی فر
- معاونت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد -
تحصیلات : دکترای تخصصی

ایمیل : mailto:Zhsalimifar@gmail.com

تلفن : ۳۸۳۸۰۶۶۲


داخلی : 367
اعظم صائب نجار
- واحد فهرست نویسی ،کارشناس مسئول کتابداری -
تحصیلات : کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

ایمیل : mailto:a.saeb563@basu.ac.ir

تلفن : ۳۸۳۸۰۶۶۲


داخلی : 370
رویا کرمی
- واحد فهرست نویسی ،کارشناس مسئول کتابداری -
تحصیلات : کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

ایمیل : r.karami@ basic.ac.ir

تلفن : ۳۸۳۸۰۶۶۲


داخلی : 370
مریم بیات
- بخش آماده سازی ، کارشناس -
تحصیلات : کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات

ایمیل : mailto:bayat.maryam1386@gmail.com

تلفن : ۳۸۳۸۰۶۶۲


داخلی : 476
رضا بازوند
- بخش سفارشات کارشناس مسئول -
تحصیلات : کارشناس ارشد مهندسی زراعت و اصلاح نباتات

ایمیل : mailto:rezabazvand745@gmail.com

تلفن : ۳۸۳۸۰۶۶۲


داخلی : 381
مجتبی خداویسی
- مرکز انفورماتیک ، کارشناس مسئول کتابخانه دیجیتال -
تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات

ایمیل : m.khodaveicim@gmail.com

تلفن : ۳۸۳۸۰۶۶۲


داخلی : 371
شکوفه سیف همدان
- کتابخانه مرکزی کارشناس مسئول کتابداری -
تحصیلات : کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

ایمیل :

تلفن : 38381601-10


داخلی : 180
مریم السادات حسینی
- کتابخانه مرکزی کارشناس -
تحصیلات : کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

ایمیل :

تلفن : 38381601-10


داخلی : 180
معصومه لطیفی
- کتابخانه مرکزی کارشناس مسئول کتابداری -
تحصیلات : کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

ایمیل :

تلفن : 38381601-10


داخلی : 180
زهره رفیعیان
- رئیس کتابخانه علوم پایه -
تحصیلات : کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

ایمیل :

تلفن : 38381601-10


داخلی : 180
لیلا پهناور
- کتابخانه علوم کارشناس مسئول کتابداری -
تحصیلات : کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

ایمیل : mailto:L.pahnavar@basu.ac.ir

تلفن : 38381601-10


داخلی : 177
زهراجدیدی
- رئیس کتابخانه ادبیات -
تحصیلات : کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش دانشگاه پونای هندوستان

ایمیل :

تلفن : 38292614-7


داخلی :
فائزه نداف
- کتابخانه ادبیات کارشناس -
تحصیلات : کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

ایمیل :

تلفن : 38292614-7


داخلی :
کبری هدایت پوریانی
- کتابخانه ادبیات کارشناس مسئول کتابداری -
تحصیلات : کارشناسی حسابداری

ایمیل :

تلفن : 38292614-7


داخلی :
احمد محمدی اکمل
- کتابخانه اقتصاد کارشناس مسئول کتابداری -
تحصیلات : دکتری ادبیات عرب

ایمیل :

تلفن : 38381264


داخلی :
لیلا نائینی
- کتابخانه اقتصاد کارشناس کتابداری -
تحصیلات : کارشناس حسابداری

ایمیل : Leila.132y@gmail.com

تلفن : 38381264


داخلی :
محبوبه وزیری
- کتابخانه مهندسی کارشناس مسئول کتابداری -
تحصیلات : کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

ایمیل :

تلفن : 38292505


داخلی :
زهرا منتظرالقائم
- کتابخانه کشاورزی کارشناس مسئول کتابداری -
تحصیلات : کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی

ایمیل :

تلفن : 34245400-3


داخلی :
فاطمه شیرزاده
- کتابخانه کشاورزی کارشناس -
تحصیلات : کاردانی

ایمیل :

تلفن : 34245400-3


داخلی :
صفورا فرزادنیا
- کتابخانه هنر و معماری کارشناس مسئول کتابداری -
تحصیلات : کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

ایمیل :

تلفن : 34227016


داخلی :
لیلا نائینی فرد
- کتابخانه هنر و معماری کارشناس -
تحصیلات : کارشناسی معماری

ایمیل :

تلفن : 34227016


داخلی :