نمایشگر یک مطلب

ساختمان مرکزی :

رییس کتابخانه : دکتر زارع ابیانه

معاون کتابخانه : دکتر ژاله سلیمی فر

 مسئول دفتر :  رضا بازوند

فهرستنویس:  اعظم صائب – رویا کرمی

سفارشاترضا بازوند

 انفورماتیک و پشتیبانی کامپیوتری: زهره رفیعیان

 

کتابخانه مرکزی: شکوفه سیف - معصومه لطیفی - مریم حسینی 

کتابخانه علوم: لیلا پهناور

کتابخانه ادبیات: زهرا جدیدی - کبری هدایت - فائزه نداف

کتابخانه اقتصاد احمد محمدی اکمل - لیلا نایینی

کتابخانه هنر، معماری و دامپزشکی: صفورا فرزادنیا - لیلا نایینی فرد

کتابخانه مهندسی: محبوبه وزیری

کتابخانه کشاورزی: زهرا منتظرالقائم - فاطمه شیرزاده