نمایشگر یک مطلب

احتراما به اطلاع کلیه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان و همکاران گرامی می رساند که امکان استفاده از  پایگاههای اطلاعاتی از طریق لینک زیر نیز بطور آزمایشی فراهم گردیده است

basu.farspaper.com

در ضمن از این طریق، امکان استفاده از سامانه مشابهت یاب iThenticate و سامانه بررسی گرامری و نگارشیGrammarly هم فراهم شده است