پایگاه های رایگان ملی

پایگاه اطلاعاتی

پوشش موضوعی

نوع پایگاه

وضعیت

 

پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج بتا)

همه موضوعات

پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلی

رایگان

 http://www.sid.ir

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

همه موضوعات

مجلات، مجامع علمی، مراکز علمی- تخصصی، طرح‌های پژوهشی، اخبار و گزارش‌ها

رایگان

http://www.ensani.ir

 پرتال جامع علوم انسانی

علوم انسانی

مجلات

رایگان

https://journals.ut.ac.ir

 سامانه مجلات علمی دانشگاه تهران

همه موضوعات

مجلات

رایگان

https://elmnet.ir
موتور جستجوی علم نت

همه موضوعات

موتور جستجوی علمی

رایگان

IRANDOC

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

پایان نامه

پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلی

رایگان

Nlai

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

همه موضوعات

کتاب –مجلات –پایان نامه

رایگان

www.lib.ir

پایگاه های اطلاع رسانی کتابخانه های ایران

اطلاعات کتابشناختی

کتاب

رایگان