آدرس :  همدان چهارباغ مصطفی احمدی روشن  دانشگاه  بوعلی سینا، کتابخانه مرکزی